सेयर
Views
  • State: Open for Edit

बालिका कल्याण

यस भाग अन्तर्गत बालिका कल्याणको निम्ति चलाईँदै गरिएका योजनाहरूको जानकारीलाई शामिल गरिएको छ।

सुकन्या समृद्धि योजना
यस भागमा छोरी बचाऔँ छोरी पढ़ाऔँ योजनाको अन्तर्गत शुरू गरिएको सुकन्या समृद्धि योजनाको जानकारी दिईएको छ।
छोरी बचाऔँ छोरी पढाऔँ योजना
यस भागमा छोरी बचाऔँ छोरी पढाऔँ योजनाको जानकारी दिइएको छ।
आदिम जनजाति
लेप्चा
Back to top