सेयर
Views
  • State: Open for Edit

योजनाहरू

यस भागमा अनुसूचित जातिको आर्थिक,शैक्षिक एवम् सामाजिक सशक्तीकरणका लागि चलाई रहेको योजनाको जानकारी दिइएको छ ।

शैक्षिक सशक्तीकरण हेतु योजनाहरू
यस भागमा शैक्षिक सशक्तीकरण हेतु चलाई रहेको योजनाको जानकारी दिइएको छ ।
Back to top