होम / समाज कल्याण / अनुसूचित जाति कल्याण
सेयर
Views
  • State: Open for Edit

अनुसूचित जाति कल्याण

भारतको संविधानमा अनुसूचित जाति (एससी),अनुसूचित जनजाति (एसटी) र अन्य कमजोर वर्गको संरक्षण तथा सुरक्षाका लागि धेरै उपाय अपनाइएको छ| यस भागले यी सामाजिक समूहका लागि स्थापित राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग जस्ता संवैधानिक निकाय संस्थाहरूको जानकारी दिने गर्छ।

स्टेन्ड अप इन्डिया
यो भागमा स्टैन्ड अप इन्डियाको जानकारी दिइएको छ।
योजनाहरू
यस भागमा अनुसूचित जातिको आर्थिक,शैक्षिक एवम् सामाजिक सशक्तीकरणका लागि चलाई रहेको योजनाको जानकारी दिइएको छ ।
Back to top