होम / समाज कल्याण / सामाजिक सुरक्षा
सेयर
Views
  • State: Open for Edit

सामाजिक सुरक्षा

यो विषय सामाजिक सुरक्षाको विभिन्न पहलुहरू भोजनको अधिकार, आवास सुरक्षा,रोजगार,पेन्सन एवम् मातृत्त्व लाभ आदिको जानकारी दिनु हो।

अटल पेन्सन योजना
यस भागमा अटल पेन्सन योजनाको जानकारी दिइएको छ।
प्रधानमन्त्री सुरक्षा बीमा योजना
यस भागमा प्रधानमन्त्री सुरक्षा बीमा योजनाको जानकारी दिइएको छ
प्रधानमन्त्री जीवन ज्योति बीमा योजना
यसमा प्रधानमन्त्री जीवन ज्योति बीमा योजनाको जानकारी दिइएको छ।
सामुदायिक खाद्यान्न सुरक्षा
यस भागमा सामुदायिक खाद्यान्न सुरक्षा जानकारी दिइएको छ ।
प्रधानमन्त्री उज्जवला योजना
यो भागमा बीपीएल परिवारलाई एलपीजी उपलब्ध सुनिश्चित गर्ने उज्जवला योजनाको जानकारी दिइएको छ।
Back to top