होम / समाज कल्याण / शहरी गरीबी उन्मूलन
सेयर
Views
  • State: Open for Edit

शहरी गरीबी उन्मूलन

यस भागमा शहरी गरीबी उन्मूलन सित जोडिएको योजनाहरूको जानकारी दिइएको छ।

प्रधानमन्त्री आवास योजना-सबैका लागि आवास (शहरी)
यस भागमा प्रधानमन्त्री आवास योजनाको बारेमा जानकारी दिइएको छ (शहरी)
Back to top