होम / समाज कल्याण / ग्रामीण गरिबी उन्मूलन
सेयर
Views
  • State: Open for Edit

ग्रामीण गरिबी उन्मूलन

यो भागमा ग्रामीण गरिबी उन्मूलन सित जोडिएका प्रयासहरूका जानकारी दिइएको छ।

प्रधानमन्त्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना
यो भागमा खनिज क्षेत्रमा शुरु गरिएको खनिज क्षेत्र कल्याण योजनाको जानकारी दिइएको छ।
Back to top