होम / समाज कल्याण / कौशल विकास
सेयर
Views
  • State: Open for Edit

कौशल विकास

यस भागमा कौशल विकाससित जडित केन्द्रीय एवं राज्य सरकार स्तरीय विभिन्न कार्यक्रमहरू एवं अन्य उपयोगी पहलुहरूलाई प्रस्तुत गर्दछ।

प्रधानमन्त्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई)
यस भागमा प्रधानमन्त्री कौशल विकास योजनाको बारेमा जानकारी दिईएको छ।
प्रधानमन्त्री मुद्रा ब्याङ्क योजना
यस भागमा प्रधानमन्त्री मुद्रा ब्याङ्क योजनाको बारेमा बताइएको छ।
राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना
उद्योगलाई कुशल मानव शक्ति उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सुरु गरिएको प्रशिक्षण योजनाको जानकारी प्रस्तुत गरिएको छ।
Back to top