होम / social welfare Feed
सेयर
Views
  • State: Review in Process

social welfare Feed

छोरी बचाऔँ छोरी पढाऔँ योजना
यस भागमा छोरी बचाऔँ छोरी पढाऔँ योजनाको जानकारी दिइएको छ।
जी.एस.टी.को अवलोकन
होम (घर) / समाज कल्याण / वित्तीय समावेशन / जी.एस.टी. बारे प्राय: सोधिने प्रश्न / जी.एस.टी. को अवलोकन
पञ्जीकरण
होम (घर) / समाज कल्याण / वित्तीय समावेशन / जी.एस.टी. बारे प्राय: सोधिने प्रश्न / पञ्जीकरण
प्रधानमन्त्री जन धन योजना
यस भागमा प्रधानमन्त्री जन धन योजनाको बारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारी दिई रहेको छ जसको जानकारीबाट व्यक्ति लाभान्वित हुन सकून्।
प्रधानमन्त्री जीवन ज्योति बीमा योजना
यसमा प्रधानमन्त्री जीवन ज्योति बीमा योजनाको जानकारी दिइएको छ।
प्रधानमन्त्री मुद्रा ब्याङ्क योजना
यस भागमा प्रधानमन्त्री मुद्रा ब्याङ्क योजनाको बारेमा बताइएको छ।
प्रधानमन्त्री उज्जवला योजना
यो भागमा बीपीएल परिवारलाई एलपीजी उपलब्ध सुनिश्चित गर्ने उज्जवला योजनाको जानकारी दिइएको छ।
प्रधानमन्त्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई)
यस भागमा प्रधानमन्त्री कौशल विकास योजनाको बारेमा जानकारी दिईएको छ।
प्रधानमन्त्री आवास योजना-सबैका लागि आवास (शहरी)
यस भागमा प्रधानमन्त्री आवास योजनाको बारेमा जानकारी दिइएको छ (शहरी)
प्रधानमन्त्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना
यो भागमा खनिज क्षेत्रमा शुरु गरिएको खनिज क्षेत्र कल्याण योजनाको जानकारी दिइएको छ।
प्रधानमन्त्री सुरक्षा बीमा योजना
यस भागमा प्रधानमन्त्री सुरक्षा बीमा योजनाको जानकारी दिइएको छ
अटल पेन्सन योजना
यस भागमा अटल पेन्सन योजनाको जानकारी दिइएको छ।
राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना-एक परिचय
यस भागमा कुशल मानव शक्ति विकासका लागि प्रारम्भ प्रशिक्षण योजनाको जानकारी दिइएको छ ।
समाज कल्याण
यो खंडमा महिला र बाल कल्याण,अनुसूचित जाति कल्याण,आदिवासीहरूको सशक्तीकरण,पडाडिएको वर्गको कल्याण, असङ्गठित क्षेत्र,वित्तीय समावेशन,अल्पसङ्ख्यक कल्याण,विकलाङ्ग व्यक्तिको सशक्तीकरण,भारतमा वृद्धजन,ग्रामीण गरीबी उन्मुलन ,शहरी गरीबी–उन्मुलन,गैर सरकारी र शैक्षिक क्षेत्र,आपदा प्रबन्धन,सामाजिक जागरुकता र सामाजिक सुरक्षा को जानकारी दिइएको छ।
सामुदायिक खाद्यान्न सुरक्षा
यस भागमा सामुदायिक खाद्यान्न सुरक्षा जानकारी दिइएको छ ।
स्टेन्ड-अप इन्डिया योजना
यो भागमा स्टैन्ड अप इन्डिया योजनाको जानकारी दिइएको छ
आदिम जनजाति
लेप्चा
इनपुट ट्याक्स क्रेडिट
होम (घर) / समाज कल्याण / वित्तीय समावेशन / जी.एस.टी. बारे प्राय: सोधिने प्रश्न / इनपुट टेक्स क्रेडिट
इलेक्ट्रोनिक कमर्स (वाणिज्य)
होम (घर) / समाज कल्याण / वित्तीय समावेशन / जी.एस.टी. बारे प्राय: सोधिने प्रश्न / इलेक्ट्रनिक कमर्स
करको जी.एस.टी. भुग्तान
होम (घर) / समाज कल्याण / वित्तीय समावेशन / जी.एस.टी.बारे प्राय: सोधिने प्रश्न / करको जी.एस.टी. भुगतान
केन्द्र प्रायोजित योजनाहरू
यस भागमा केन्द्र प्रायोजित योजनाको जानकारी दिइएको छ ।
सुकन्या समृद्धि योजना
यस भागमा छोरी बचाऔँ छोरी पढ़ाऔँ योजनाको अन्तर्गत शुरू गरिएको सुकन्या समृद्धि योजनाको जानकारी दिईएको छ।
सुगम्य भारत अभियान
यस भागमा सुगम्य भारत अभियानको जानकारी दिइएको छ ।
Back to top