होम / स्वास्थ्य / स्वच्छता र स्वास्थ्य विज्ञान / वातावरणीय स्वास्थ्य: सामुदायिक मार्गदर्शन
सेयर
Views
  • State: Open for Edit

वातावरणीय स्वास्थ्य: सामुदायिक मार्गदर्शन

यो खण्ड पर्यावरण स्वास्थ्य र समुदाय निर्देशन मा जानकारी छ।

सामुदायिक वातावरणीय स्वास्थ्य प्रवर्धन
यो खंड सामुदायिक वातावरणीय स्वास्थ्य प्रवर्धन बारे जानकारी छ।
सामुदायिक स्वास्थ्यको लागि समझदारी एवं परिचालन
यो खंड सामुदायिक स्वास्थ्यको लागि समझदारी एवं परिचालन बारे जानकारी छ।
सबैको लागि प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण
यो खंड सबैको लागि प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण बारे जानकारी छ।
वातावरणीय अधिकार र न्याय
यो खंड वातावरणीय अधिकार र न्याय बारे जानकारी छ।
असुरक्षित पानीबाट स्वास्थ्य समस्याहरू
यो खंड असुरक्षित पानीबाट स्वास्थ्य समस्याहरू बारे जानकारी छ।
सामुदायिक पानीको संरक्षण
यो खंड सामुदायिक पानीको संरक्षण बारे जानकारी छ।
पानीलाई खानयोग्य सुरक्षित बनाउने तरीका
यो खंड पानीलाई खानयोग्य सुरक्षित बनाउने तरीका बारे जानकारी छ।
चर्पी निर्माण
यो खंड चर्पी निर्माण बारे जानकारी छ।
चर्पी छनौट
यो खंड चर्पी छनौट बारे जानकारी छ।
लामखुट्टेबाट हुने स्वास्थ्य समस्या
यो खंड लामखुट्टेबाट हुने स्वास्थ्य समस्या जानकारी छ।
नेविगतिओन
Back to top