सेयर
Views
  • State: Open for Edit

तेल, विरामी र मानवअधिकार

यो खण्ड तेल, विरामी र मानवअधिकार मा जानकारी छ।

तेल र सामुदायिक स्वास्थ्य
यो भागमा तेल र सामुदायिक स्वास्थ्य जानकारी दिइएको छ।
तेलले गम्भीर स्वास्थ्य समस्या
यो भागमा तेलले गम्भीर स्वास्थ्य समस्या जानकारी दिइएको छ।
तेल उत्पादनको हरेक भाग हानीकारक हुन्छ
यो भागमा तेल उत्पादनको हरेक भाग हानीकारक हुन्छ जानकारी दिइएको छ।
ग्याँस फ्लेयर
यो भागमा ग्याँस फ्लेयर जानकारी दिइएको छ।
तेल शुद्धीकरण
यो भागमा तेल शुद्धीकरण गर्ने ठाउ जानकारी दिइएको छ।
आपत्कालीन परिस्थितिको लागि सुरक्षा योजना
यो भागमा आपत्कालीन परिस्थितिको लागि सुरक्षा योजना जानकारी दिइएको छ।
Back to top