होम / स्वास्थ्य / स्वच्छता र स्वास्थ्य विज्ञान
सेयर
Views
  • State: Open for Edit

स्वच्छता र स्वास्थ्य विज्ञान

स्वच्छताको एउटा समग्र परिभाषामा स्वच्छ पेय, तरल र ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, पर्यावरण  र व्यक्तिगत स्वच्छता आदिलाई सेल गरिन्छ जसको समुदाय/परिवारको स्वास्थ्य अथवा व्यक्तिमा सोझो प्रभाव पर्न सक्छ। यस भागमा यसको जानकारी दिइएको छ।

वातावरणीय स्वास्थ्य: सामुदायिक मार्गदर्शन
यो खण्ड पर्यावरण स्वास्थ्य र समुदाय निर्देशन मा जानकारी छ।
एउटा स्वस्थ घर
यो खण्ड एउटा स्वस्थ घर मा जानकारी छ।
तेल, विरामी र मानवअधिकार
यो खण्ड तेल, विरामी र मानवअधिकार मा जानकारी छ।
Back to top