होम / स्वास्थ्य / नीति र योजनाहरू / राष्ट्रिय स्वास्थ्य मिसन
सेयर
Views
  • State: Open for Edit

राष्ट्रिय स्वास्थ्य मिसन

भारत सरकारको राष्ट्रिय स्वास्थ्य मिसन र यसका विभिन्न कार्यक्रमहरूलाई यहाँ समेटिएको छ।

NHM घटकहरू
यो शीर्षकले राष्ट्रिय स्वास्थ्य मिसनको घटकहरूको विवरण समेट्छ।
राष्ट्रिय ग्रामीण स्वास्थ्य मिसन (NRHM)
यो शीर्षकले राष्ट्रिय ग्रमीण स्वास्थ्य मिसनको कार्याव्यन र प्रगतिलाई समेट्छ।
राष्ट्रिय शहरी स्वास्थ्य मिसन (NUHM)
यो शीर्षकले राष्ट्रिय शहरी स्वास्थ्य मिसन (NUHM) को कार्यवन्वयन र प्रगतिलाई समेट्छ।
जननी सुरक्षा योजना
यो शीर्षकले जननी सुरक्षा (JSY) योजनाको बारेमा जानकारी उपलब्ध गराउँछ ।
जननी शिशु सुऱक्षा कार्यक्रम
यो शीर्षकले जननी शिशु सुरक्षा कल्याणको (JSSK) बारेमा जानकारी उपलब्ध गराउछ।
भारत नवजात शिशु कार्य योजना
यो शीर्षकले नयाँ जन्म कार्य योजनाको बारेमा जानकारी उपलब्ध गराउछ।
NHM अन्तर्गत समुदाय सहभागिताका लागि पहल
यो शीर्षकले समुदायको सहभागितामा सक्षम राष्ट्रिय मिसन अन्तर्गत लिएको विभिन्न पहललाई समेट्छ।
नेविगतिओन
Back to top