सेयर
Views
  • State: Open for Edit

मधुमेह

मधुमेह - एक परिचय
मधुमेह भनेको के हो, यसको इतिहास यसमा विस्तृत व्याख्या छ।
मधुमेह रोग - कारण र उपचार
मधुमेह रोग किन हुन्छ यसको कारण र उपचारका बारेमा चर्चा छ।
मधुमेह नियन्त्रण एवं प्रबन्धन
मधुमेह नियन्त्रण एवं प्रबन्धन- यसबारे रोगीले जान्नु पर्ने विषय यसमा छ।
मधुमेहमा आहार चिकित्सा
मधुमेहमा के कसरी खाने के नखानेबारे यसमा भनिएको छ. यसलाई मान्दा रोगीहरूलाई धेरै फाइदा हुन्छ।
मधुमेह प्रबन्धनका लागि योग चिकित्सा
मधुमेह प्रबन्धनका लागि योग चिकित्साको महत्व यसको फाइदा बारे यहाँ चर्चा गरिएको छ।
मधुमेहको प्राकृतिक चिकित्सा
मधुमेहको प्राकृतिक चिकित्साको महत्व, यसको फाइदाबारे यसमा चर्चा छ।
Back to top