होम / ऊर्जा / ऊर्जाका केही खास कुरा
सेयर
Views
  • State: Open for Edit

ऊर्जाका केही खास कुरा

यस भागमा ऊर्जाको मूलभूत कुराअन्तर्गत ऊर्जाको स्त्रोत,ऊर्जाको प्रकार,ऊर्जाको एकाइ र ऊर्जा एवम् तिनीहरूको उपयोग जस्ता जानकारी दिइएको छ।

उर्जाको श्रोत
उर्जा विभिन्न प्रकारको श्रोतहरूबाट प्राप्त हुन्छ। यो भागमा विभिन्न प्रकारको नवीनिकृत अनि अनवीनीकृत उर्जाको श्रोतहरू,त्यसको उपयोग, लाभ अनि हानिको संक्षिप्त जानकारी दिईएको छ।
Back to top