होम / ऊर्जा / पर्यावरण / स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहरमैला
सेयर
Views
  • State: Open for Edit

स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहरमैला

यो खण्ड स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहरमैला मा जानकारी छ।

फोहरबाट हुने स्वास्थ्य समस्या
यस भागमा फोहरबाट हुने स्वास्थ्य समस्या जानकारी दिइएको छ ।
फोहरबाट हुने हानिबाट बच्ने उपायहरू
यस भागमा फोहरबाट हुने हानिबाट बच्ने उपायहरू जानकारी दिइएको छ ।
फोहर व्यवस्थापन गर्दाको बखत हुने हानिबाट बँच्ने उपायहरू
यस भागमा फोहर व्यवस्थापन गर्दाको बखत हुने हानिबाट बँच्ने उपायहरू जानकारी दिइएको छ ।
निसंक्रमण गर्ने तरीका
यस भागमा निसंक्रमण गर्ने तरीका जानकारी दिइएको छ ।
प्रशोधन तथा विसर्जन गर्ने तरीका
यस भागमा प्रशोधन तथा विसर्जन गर्ने तरीका जानकारी दिइएको छ ।
फोहरलाई गाडेर व्यवस्थापन र सुरक्षित विसर्जन
यस भागमा फोहरलाई गाडेर व्यवस्थापन र सुरक्षित विसर्जन जानकारी दिइएको छ ।
Back to top