होम / ऊर्जा / पर्यावरण
सेयर
Views
  • State: Open for Edit

पर्यावरण

यस भागमा पर्यावरण को जानकारी दिइएको छ।

वन
यस भागमा वन जानकारी दिइएको छ ।
वृक्षरोपण र जमीन पुनर्स्थापना
यस भागमा वृक्षरोपण र जमीन पुनर्स्थापना जानकारी दिइएको छ ।
विषाक्त रसायनबाट असर र व्यवस्थापन
यो खण्ड विषाक्त रसायनबाट असर र व्यवस्थापन मा जानकारी छ।
स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहरमैला
यो खण्ड स्वास्थ्य संस्थाजन्य फोहरमैला मा जानकारी छ।
स्वच्छ ऊर्जा
Back to top