होम / शिक्षा / शिक्षक मञ्च
सेयर
Views
  • State: Open for Edit

शिक्षक मञ्च

शिक्षण र अधिगम प्रक्रियाको अनेक महत्त्वपूर्ण कुराहरू शिक्षार्थी जीवनमा यस प्रक्रियाद्वारा उपयोगिता सिद्ध गर्छ। विभिन्न कौशलका साथ शिक्षकहरूको विद्यार्थीप्रतिको व्यवहार र सिकाइका अनुभवका साथ समग्र विकासमा कस्तो भूमिका  हुन्छ भन्ने कुरा संक्षिप्त जानकारी यस भागले दिन्छ।

There are currently no items in this folder.

Back to top