होम / शिक्षा / अनलाइन मूल्याङ्कन
सेयर
Views
  • State: Open for Edit

अनलाइन मूल्याङ्कन

यस भागले अनलाइन मूल्याङ्कन अन्तर्गत वेब संसाधन र स्त्रोतको सहायोगले गणित,विज्ञान,भूगोगको स्वमूल्याङ्कन प्रक्रियालाई दर्शाउँदै राज्य,उनीहरूको राजधानी र भारतका नदीहरूको नाम र उनीहरूको विशेषताका बारेमा जान्ने अवसर दिन्छ।

There are currently no items in this folder.

Back to top