होम / कृषि / कृषि नीति र योजनाहरू
सेयर
Views
  • State: Open for Edit

कृषि नीति र योजनाहरू

यस भागले कृषिसित सम्बन्धित नीति र योजना, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन, ग्रामीण विकास आदिको जानकारी उपलब्ध गराउँछ।

ग्रामीण भण्डार योजना
यस खण्डमा किसानहरूका लागि महत्त्वपूर्ण ग्रामीण भण्डार योजनाको जानकारी दिइएको छ जुन किसानहरूका लागि बहु उपयोगी मानिएको छ।
एकीकृत बागवानी विकास मिसन
यस खण्डमा एकीकृत बागवानी विकास मिसनका प्रमुख उद्देश्यहरूसहितको कार्यक्रमका रूपरेखाहरू प्रस्तुत गरिएको छ।
राष्ट्रीय पशुधन मिसन (एनएलएम)
यो शीर्षकको अन्तर्गत पशुधन सित जोडिएका प्रमुख पक्षहरू र यो शुरु गर्नका लागि मिसनको प्रमुख जानकारीहरूलाई यसमा प्रस्तुत गरिएको छ।
फसलसित सम्बन्धित नीति
यस भागमा फसलसित सम्बन्धित नीतिलाई प्रस्तुत गरिएको छ।
Back to top